Frågor & Svar

Vad skulle Trygghetskommissionen göra?

Trygghetskommissionen skulle

  • Analysera utvecklingen av den brottsrelaterade otryggheten i samhället och identifiera huvudsakliga orsaker och möjliga konsekvenser.
  • Analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott, uppklarandegrad och lagföring samt vilka konsekvenser denna utveckling har för otryggheten och tilliten i samhället och för försäkrings­branschen.
  • Lägga fram förslag till konkreta åtgärder för att förebygga brottslighet samt åstadkomma högre uppklarandegrad och effektivare lagföring, vilket i förlängningen kan bidra till att minska otryggheten i samhället.
  • Belysa vilka möjligheter försäkrings­branschen har att bidra till minskad otrygghet i samhället.

Varför behövdes det en Trygghetskommission?

Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar även att det sker en ökad polarisering av brottsutveckling och tryggheten såväl mellan olika regioner som mellan enskilda bostads­områden.

Samtidigt framträder nya brottstrender vilka medför stora utmaningar för polis och resten av rättsväsendet. Exempel på sådana nya brottstrender är gängkriminalitet i form av stölder, skadegörelse, narkotikabrott, hot, grova våldsbrott och hantering av illegala skjutvapen. Gängkriminaliteten är ofta koncentrerad till utsatta bostads­områden som karaktäriseras av låg tillit, hög grad av social oordning och parallella samhällsstrukturer. Andra aktuella brottstrender drabbar samhället bredare, t.ex. de internationella stöldligornas härjningar och den dramatiska ökningen av bedrägeribrott.

Utvecklingen innebär att Polisen i ökad utsträckning tvingas prioritera hårt mellan olika typer av brott. Utredningar av vardags­­brott, t.ex. stölder, bedrägerier och skadegörelse, prioriteras således ofta bort till förmån för vålds­brott och annan grövre brottslighet. Upp­klarandegraden av många vardagsbrott fortsätter att sjunka och har för vissa brottstyper nått så låga nivåer att de preventiva effekterna av straffpåföljder blir i det närmaste verknings­lösa. Denna utveckling riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för trygghet och tillit i samhället.

Vem var uppdragsgivare?

Branschorganisationen Svensk Försäkring var uppdragsgivare. Trygghets­kommissionen arbetade fristående från uppdragsgivaren.

Varför tillsatte Svensk Försäkring en Trygghetskommission?

Vardagsbrottsligheten belastar försäkringsbranschen i form av högre skade­kostnader för stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse. Detta drabbar i förlängningen försäkringskunderna i form av högre premier eller genom att det blir svårare för branschen att erbjuda försäkringar med ett heltäckande skydd mot alla typer av risker.

Svensk Försäkring tar med en Trygghetskommission ett samlat grepp för att analysera aktuella problemställningar och föreslå konstruktiva åtgärder i syfte att minska vardagsbrottsligheten och därmed bidra till ökad trygghet i samhället.

När ska arbetet vara klart?

Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen redovisa uppdraget i form av en slutrapport.