Uppdrag

Kommissionens uppdrag är att:

  • Analysera utvecklingen av den brottsrelaterade otryggheten i samhället och identifiera huvudsakliga orsaker och möjliga konsekvenser.
  • Analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott, uppklarandegrad och lagföring samt vilka konsekvenser denna utveckling har för otryggheten och tilliten i samhället och för försäkrings­branschen.
  • Lägga fram förslag till konkreta åtgärder för att förebygga brottslighet samt åstadkomma högre uppklarandegrad och effektivare lagföring, vilket i förlängningen kan bidra till att minska otryggheten i samhället.
  • Belysa vilka möjligheter försäkrings­branschen har att bidra till minskad otrygghet i samhället.

Kommissionens analys bör ta sin utgångspunkt i bl.a. Brå:s nationella trygghets­undersökning och annan relevant Brå-statistik.

Kommissionen bör ha ett brett angreppssätt för att identifiera möjliga åtgärder. Åtgärderna kan exempelvis vara inriktade på att motverka rekrytering till brottslig verksamhet, situationell brottsprevention, polisens förmåga och rättskedjans utformning. Fokus bör ligga på att identifiera konkreta åtgärder som relativt snabbt skulle kunna omsättas i praktiskt genomförande snarare än lagstiftningsändringar och andra större strukturella förändringar.

Kommissionen bör även belysa försäkringsbranschens möjligheter att bidra positivt till tryggheten i samhället. Exempel på områden där försäkringsbranschen i nuläget bidrar aktivt för att motverka brottslighet gäller egendomsskydd, brottsföre­byggande aktiviteter, samverkan med polis vid utredning av brott och samverkan i lokalsamhället. Förutsättningarna för att utveckla dessa verksamheter bör analyseras.

Kommissionen är oförhindrad att lyfta även andra frågor som bedöms vara relevanta i sammanhanget.

Kommissionens uppdrag ska vara slutfört senast den 31 december 2018. Uppdraget ska redovisas i en slutrapport.

Hela Trygghetskommissionens direktiv (pdf)